Jesus - Jude, rebell, gud?

En av 175 000

Vad är det med karln egentligen? En enkel sökning på internet visar obarmhärtigt att det på de svenska biblioteken finns 5 660 verk där Jesus förekommer i titeln. Och då pratar vi bara om svenska bibliotek. Enligt en amerikansk sociolog finns det 175 000 titlar på 500 språk. Och varje dag kommer fyra nya.

Ändå sätter författaren och radiojournalisten Sören Wibeck sig ner och skriver en egen bok om denne omsusade Jesus. Det är till och med Wibeck själv som tämligen odramatiskt lämnar uppgiften ovan om det totala antalet böcker. Sedan frågar han sig om det verkligen behövs en bok till. Hade Sören Wibeck haft självbevarelsedrift hade han inte ställt den frågan. Nu gör han det. Och dessutom kommer han fram till att ja, det gör det. Så, det är väl inte så konstigt att man undrar: vad är det med karln egentligen?

Med det populärvetenskapliga verket Jesus. Jude, Rebell, Gud? vill Sören Wibeck föra fram nya tankar kring den historiske Jesus, samt sammanställa tidigare forskning på ett lättöverskådligt vis. Hur det verkligen ligger till när det kommer till att uppfylla den första målsättningen kan inte jag avgöra. Inget om det som Sören Wibeck berättar om Jesus känns dock direkt häpnadsväckande, vilket visserligen stärker trovärdigheten. Sensationella spekulationer om förgrundsgestalten i världens största religion kan vara fascinerande, men saknar sällan dold agenda, antingen kommersiell, politisk eller religiös.

Wibeck konstaterar tidigt att Jesus har existerat. Bevisen är bättre när det kommer till Jesus än till exempel Sokrates. Och texterna i Nya Testamentet äger en högre autenticitet än alla antika författares texter:

”Den äldsta handskriften med en text av filosofen Platon (död 347 f.Kr.) är från 895 e.Kr. – ett gap på mer än 1 000 år. Tidsgapet mellan Nya Testamentets originalskrifter och pålitliga manuskript är mindre än 200 eller 300 år.”

Sören Wibeck går igenom alla kända och mindre kända källor från antiken som nämner Jesus (och en hel del som inte nämner honom). Han komprimerar också judarnas historia och skapar en historisk kontext som gör det lättare att förstå Jesus eventuella agenda och de reaktioner han mötte, från hyllningar till krav på avrättning. Stundtals blir Wibeck i sin vilja att skapa en översikt väl rörig. I genomgången av de otaliga konflikter som präglat judendomen fram till Jesus tid tappar han ibland fullständigt bort läsaren. Wibeck går också igenom det som är känt om Jesus liv, ofta – men inte alltid – med stor försiktighet, medveten om att källorna, av vilka de främsta är evangelierna, är starkt färgade av författarnas egna religiösa uppfattningar. De olika egenskaper eller roller som tilldelats Jesus tas upp och kritiseras eller poängteras.

Överlag är Sören Wibeck klar och lätt att följa. Men ibland känns det som om det populärvetenskapliga tilltalet medför en del problem. Wibeck manar flera gånger till försiktighet när källmaterialet om Jesus ska tolkas. Ändå slår han själv flera gånger fast, tillsynes oproblematiskt, att Jesus var på det ena eller andra sättet. Kanske är det underförstått att varje sådant konstaterande också bär med sig en brasklapp om de källkritiska problemen, men frågan är om inte Wibecks ofta väldigt sympatiska tolkning av Jesus och de idéer som han förknippas med hade tjänat på en något större skepticism gentemot källorna.

Ytterligare kritik går att rikta mot hur han gång efter annan ger sig på Da Vinci-koden, framför allt i diskussionen om Maria Magdalena. Men om Wibeck inte avskräcks av antalet böcker som skrivits om Jesus, varför skulle han rygga inför det enorma flöde av text som Dan Browns bok orsakat?

Jesus. Jude, Rebell, Gud? är kanske inte det nya standardverket om Jesus som historisk person. Men som en allmän introduktion till ämnet måste den få godkänt. Och även om den på sina ställen blir väl ytlig väcker den många gånger, framför allt under det tråkigt nog väldigt korta avsnittet om Jesus liknelser, ett intresse för vidare läsning.

Samtidigt går det inte, trots de goda föresatserna, att komma ifrån känslan av hopplöshet när det kommer till att försöka bidra med något i forskningen om Jesus. Tyvärr är det en känsla som också följer med under läsningen av Sören Wibecks bok. Den blir helt enkelt en av 175 000.

Titel: Jesus. Jude, Rebell, Gud?
Författare: Sören Wibeck
Förlag: Historiska Media
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 320
ISBN: 978-91-85377-95-4