Viljan att förändra världen

Viljan att förändra världen

Det råder föga tvivel om att unga människors vilja till engagemang är en viktig del av en livskraftig demokrati. Men hur står det egentligen till med ungdomars politiska intresse idag? Medias rapportering av polis och ungdomars sammandrabbningar i Köpenhamn är ett skrämmande och aktuellt exempel på den onyanserade bild media ofta ger; kravaller, stenkastning och kaos fyller tidningars löpsedlar och nyheternas vinjetter, samtidigt som majoriteten av politiskt engagerade ungdomar – i det tysta – för en fredlig kamp, där demokrati och rättvisa är honnörsord. I “Viljan att förändra världen” är det dessa ungdomar som får komma till tals.

Etnologen Maria Zackariasson gör i sin bok Viljan att förändra världen ett försök att reda ut hur och varför unga människor väljer att engagera sig politiskt. Detta gör hon utifrån en mängd intervjuer med norska och svenska ungdomar mellan 19 och 27 år, vilka hon följt under ett år i deras respektive lokalföreningar; en norsk och en svensk Attac-förening samt en arbetsgrupp som planerar ett Social Forum. Dessa grupper kan hänföras till den globala rättviserörelsen, men kritiker och massmedia väljer ofta att bunta ihop dem under termen globaliseringsmotståndare.

Boréa bokförlag har som mål att fungera som en brygga ”mellan forskarvärlden och en bredare publik”, något som tydligt märks i Zackariassons bok. Den är stundtals väldigt akademisk och teoretiskt snårig, för att sedan balanseras upp av tydliga förklaringar. Hur den ”bredare publiken” ska definieras kan diskuteras, men Viljan att förändra världen är främst en bok för den redan inbitne, och är man inte van att läsa akademisk litteratur kan det bli väl jobbigt att ta sig igenom boken.

För den som är intresserad av den globala rättviserörelsen och politiskt engagemang är boken riktigt bra, även om slutsatserna inte alltid är särskilt upplyftande. Nu är inte urvalet av intervjupersoner allt för stort, men läsaren får en bra inblick i den globala rättviserörelsen och Zackariassons undersökning kullkastar vanföreställningen om ”globaliseringsmotståndarna” som en homogen grupp stenkastare, alla bärandes svarta munktröjor. Bakom plakaten och slagorden finns verkliga människor som kämpar för en bättre värld. Kapitlet om medier blir en reell påminnelse om det absurda i kampen; våld säljer och massmedia tenderar generellt sett att oftare stjälpa än hjälpa de organisationer och rörelser som kämpar för en bättre och mer rättvis värld.

Viljan att förändra världen är inte en handbok i utomparlamentarisk aktivism, inte heller en lösning på de problem som riskerar att uppstå när aktiva ungdomar gång på gång blir stigmatiserade som subversiva vildar, så fort de ställer sig upp och protesterar. Men det är en bra introduktion till tankar och idéer hos den globala rättviserörelsen samt en god diskussion om demokrati, politiskt engagemang samt de metoder ungdomar använder i sin kamp för en bättre värld.

Titel: Viljan att förändra världen – politiskt engagemang hos unga i den globala rättviserörelsen
Författare: Maria Zackariasson
Förlag: Boréa bokförlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2006
Antal sidor: 208
ISBN: 9789189140462